AdSense

1 cze 2022

PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22 PODSUMOWANIE II EDYCJI - II M-Ż

 

PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22 PODSUMOWANIE II EDYCJI - II M-Ż


Międzynarodowy Projekt Eukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne został zrealizowany w roku szkolnym 2020/21 - II edycja. 

W drugiej edycji projekt podwoił swój zasięg i ukończyło go z sukcesem około 20.000 dzieci/uczniów/wychowanków z 730 różnych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w całej Polsce, 1 szkoła z Litwy oraz około 1200 nauczycieli/pedagogów.

Był on prowadzony w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych tj.: internaty, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola i szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne - społeczne i prywatne, prowadzone przez fundacje, stowarzyszenia i zakony, szkoły i przedszkola z oddziałami integracyjnymi, szkoły i przedszkola specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, zespoły szkół specjalnych i placówek oświatowych, ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury.

Zajęcia plastyczne związane z realizacją projektu odbywały się zarówno w ramach lekcji lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach lub grupach przedszkolnych i świetlicowych, jak i podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć terapii logopedycznej, socjoterapii, w zespołach edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych lub podczas pracy indywidualnej, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych tj. kółka i warsztaty plastyczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia plastyczne w ognisku pracy pozaszkolnej.  

W kilkudziesięciu placówkach projekt był prowadzony jako innowacja pedagogiczna.

Poniżej znajduje się lista placówek (w kolejności alfabetycznej od M - Ż), które ukończyły całoroczny projekt i uzyskały certyfikaty.21 maj 2022

PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22 PODSUMOWANIE II EDYCJI - I A-Ł

PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22 PODSUMOWANIE II EDYCJI - I A-Ł


Międzynarodowy Projekt Eukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne został zrealizowany w roku szkolnym 2020/21 - II edycja. 

W drugiej edycji projekt podwoił swój zasięg i ukończyło go z sukcesem około 20.000 dzieci/uczniów/wychowanków z 730 różnych placówek oświatowych publicznych i niepublicznych w całej Polsce, 1 szkoła z Litwy oraz około 1200 nauczycieli/pedagogów.

Projekt był prowadzony w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych tj.: internaty, zespoły szkół, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola i szkoły podstawowe publiczne i niepubliczne - społeczne i prywatne, prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia, szkoły i przedszkola z oddziałami integracyjnymi, szkoły i przedszkola specjalne, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze, zespoły szkół specjalnych i placówek oświatowych, ogniska pracy pozaszkolnej, domy kultury.

Zajęcia plastyczne związane z realizacją projektu odbywały się zarówno w ramach lekcji lub obowiązkowych zajęć edukacyjnych w klasach lub grupach przedszkolnych i świetlicowych, jak i podczas zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, zajęć terapii logopedycznej, socjoterapii, w zespołach edukacyjno-terapeutycznych i rewalidacyjno-wychowawczych lub podczas pracy indywidualnej, a także w ramach zajęć pozalekcyjnych tj. kółka i warsztaty plastyczne, zajęcia rozwijające kreatywność, zajęcia plastyczne w ognisku pracy pozaszkolnej.  

W kilkudziesięciu placówkach projekt był prowadzony jako innowacja pedagogiczna.

Poniżej znajduje się (na bieżąco uzupełniana zgodnie z kolejnością nadesłanych podsumowań) lista placówek, które ukończyły całoroczny projekt.10 kwi 2022

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU 2020/21 V

 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU 2020/21 V


Galeria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań podjętych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2020/21

Na pewno znacie już KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU 2020/21 IV, a poniżej jej część kolejna. 

Te zachwycające obrazy powstały w różnych placówkach oświatowych i na różnych poziomach edukacyjnych; najczęściej w grupach przedszkolnych i w klasach początkowych. 

Prace wykonane są różnymi technikami i wyraźnie dowodzą, że w przedszkolach i szkołach możliwa jest prawdziwie twórcza edukacja plastyczna, wspierająca wszechstronny rozwój dzieci. Nauczyciele prowadzący projekt tworzą tam odpowiednie warunki, aby dzieci mogły kreować autentyczne arcydzieła dziecięcej sztuki. Wyrażam uznanie i podziękowanie za tak owocną współpracę w projekcie.

Linki z tytułami prowadzą do postów, w których podano sposób wykonania.


kreatywne prace plastyczne

Małgorzata, lat 8
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów w Lublinie 

31 mar 2022

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU MARZEC 2022

 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU 2021/22 MARZEC Galeria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań podjętych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22.

Zawiera ona dwadzieścia wybranych dzieł wyróżnionych w marcu. Prace te inspirowane pomysłami, tematami i technikami zawartymi na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE zostały wykonane zupełnie samodzielnie przez przedszkolaki, uczniów i wychowanków pod kierunkiem nauczycieli w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wszystkie te arcydziełka powstały podczas codziennych zajęć lub lekcji i dowodzą, że w wymienionych placówkach prowadzona jest prawdziwie twórcza edukacja plastyczna, która wyzwala wyobraźnię i kreatywność, a także wspiera wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci.

Tytuły prac zawierają linki odsyłające do odpowiednich inspiracji i opisów technik plastycznych na blogu.Jagoda, lat 7, świetlica szkolna,
Szkoła Podstawowa nr 141 im. majora Henryka Sucharskiego w Warszawie

26 mar 2022

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU - BAZIE TO ZWIASTUNY WIOSNY

SCENARIUSZ ZAJĘĆ PLASTYCZNYCH W PRZEDSZKOLU - BAZIE TO ZWIASTUNY WIOSNYAktywność plastyczna dzieci w wieku przedszkolnym wpływa pozytywnie na ich całościowy rozwój. 

Oto przykładowy scenariusz zajęć plastycznych w przedszkolu do wykorzystania na przedwiośniu lub wczesną wiosną.


kreatywne prace plastyczne


Temat: Bazie to zwiastuny wiosny.

Grupa wiekowa: dzieci od lat 3

Miesiąc: luty/marzec


Cele ogólne:

Wsparcie całościowego rozwoju dziecka w toku twórczych działań plastycznych.

Cele szczegółowe

W obszarze fizycznym dziecko: spaceruje, kreśli znaki w powietrzu, rysuje, wydziera, wykleja.

W obszarze emocjonalnym dziecko: dostrzega emocjonalną wartość przyrody, wyraża radość i zachwyt, wypowiada się na temat swoich odczuć.

W obszarze społecznym dziecko: komunikuje się z dziećmi i nauczycielem, przestrzega porządku i zasad bezpieczeństwa.

W obszarze poznawczym dziecko: wyraża się w impresji plastycznych, posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk w przyrodzie (zwiastuny wiosny, kwitnienie drzew) i wypowiada się na ten temat, przetwarza obraz ruchowy na graficzny.


Podstawa Programowa

Zadania przedszkola. 

Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.

Wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom aktywności sensorycznej.

Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Uczestniczy w zabawach ruchowych. Używa chwytu pisarskiego podczas rysowania.

Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.

Społeczny obszar rozwoju dziecka. Komunikuje się z dziećmi i osobami dorosłymi.

Poznawczy obszar rozwoju dziecka.  Wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą impresji plastycznych i języka mówionego.

Formy: indywidualna i z całą grupą

Metody: swobodnej ekspresji, zadań inspirujących


Pomoce: 

 • wiersz (piosenka lub krótki tekst literacki) o baziach/pierwszych zwiastunach wiosny - np. Joanna Kulmowa "Kotki marcowe",
 • gałązki wierzbowe z baziami,
 • kartka białego papieru lub wybranego papieru artystycznego formatu A4 na tło - minimum po jednej dla każdego dziecka,
 • pisak czarny - po jednym dla każdego dziecka,
 • wybrany papier (kolorowy, ozdobny, makulaturowy lub artystyczny) - niewielki kawałek dla każdego dziecka,
 • klej,
 • farby akwarelowe - kilka kolorów,
 • pędzelki,
 • woda


Technika plastyczna: mieszana

Przebieg zajęć:

1. Przygotowanie i organizacja warsztatu pracy.

2. Inspiracja. Spacer do miejsca (lasku, parku, ogrodu), w którym dzieci mogą zobaczyć bazie w naturalnym środowisku przyrodniczym. Rozmowa o pierwszych zwiastunach wiosny.

3. Wprowadzenie. Wiersz Joanny Kulmowej "Kotki marcowe", oglądanie gałązek bazi, wąchanie, "głaskanie kotków", rozpoznawanie i nazywanie kolorów. 

4. Podanie i omówienie tematu. Zwrócenie uwagi na ułożenie bazi na gałązkach, pokaz sposobu wydzierania niewielkich kawałków papieru.

5. Zabawa ruchowa "Duże jajo, małe jajo". Nauczyciel potrząsa tamburynem, dzieci spacerują. Kiedy tamburyn milknie nauczyciel wypowiada hasło: "duże jajo" lub "małe jajo". Dzieci zatrzymują się. Zabawa polega na kreśleniu owali w powietrzu (krążenie ramion - duże jajo, palce wskazujące - małe jajo).

6. Twórcza aktywność dzieci: rysowanie gałązek i bazi (przylegających owalnych kształtów) pisakiem, wydzieranie i naklejanie skrawków papieru w obrysowanych miejscach (potem dzieci mogą je częściowo zarysować pisakiem), malowanie tła farbami akwarelowymi.

7. Galeria prac - podziwianie wspólne ogladanie i podziwianie.

8. Porządkowanie miejsc pracy.


Wskazówki praktyczne:

*Maluchy (3-4 latki) mogą po prostu wydzierać i naklejać niewielkie kawałki papieru na kartkę a potem malować farbami. Należy pamiętać, że celem zajęć jest wywołanie aktywności plastycznej dziecka wspierającej jego rozwój, a nie efekt końcowy.

*Starszaki mogą najpierw wydzierać z papieru i nakleić "kotki", a potem obrysować je pisakiem (ćwiczenie grafomotoryczne) i dorysować gałązki.

*Do wyklejania nadają się niewielkie kawałki/duże ścinki papieru. Warto zastosować recykling plastyczny.

*Dzieci powinny mieć swobodę w malowaniu tła. Może ono zostać pomalowane w dowolny sposób, może być jednokolorowe lub wielokolorowe.

*Tę pracę można wykonać na gotowym podkładzie z wybranego papieru artystycznego, który powstał wcześniej podczas zabawy plastycznej.


Wariacje

Wielokolorowy papier artystyczny na tło + folia aluminiowa + czarny pisak.

Mam nadzieję, że ten scenariusz zajęć plastycznych w przedszkolu okazał się przydatny. 

xx Bea

Wiosenne prace plastyczne:

 • WIOSENNA PRACA PLASTYCZNA TULIPANY
 • WYKLEJANKA Z BIBUŁY WIOSENNA ŁĄKA
 • KROKUSY MALOWANIE NA MIĘTEJ FOLII

*Ten blog lubi kolory i lajki. Jak je dostaje to się dalej pisze.

16 mar 2022

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU LUTY 2022

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU 2021/22 LUTYGaleria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań podjętych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22.

Zawiera ona dwadzieścia wybranych dzieł wyróżnionych w lutym. Prace te inspirowane pomysłami, tematami i technikami zawartymi na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE zostały wykonane zupełnie samodzielnie przez przedszkolaki, uczniów i wychowanków pod kierunkiem nauczycieli w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wszystkie te arcydziełka powstały podczas codziennych zajęć lub lekcji i dowodzą, że w wymienionych placówkach prowadzona jest prawdziwie twórcza edukacja plastyczna, która wyzwala wyobraźnię i kreatywność, a także wspiera wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci.

Tytuły prac zawierają linki odsyłające do odpowiednich inspiracji i opisów technik plastycznych na blogu.


kreatywne prace plastyczne

Przemysław, lat 12, 
Zespół edukacyjno - terapeutyczny nr 7,  
Zespół Placówek Specjalnych w Sławoborzu,
Szkoła Podstawowa w Sławoborzu, filia w Świdwinie

7 mar 2022

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU STYCZEŃ 2022

 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU 2021/22 STYCZEŃ


Galeria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań podjętych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22.


Zawiera ona dwadzieścia wybranych dzieł wyróżnionych w styczniu. Prace te inspirowane pomysłami, tematami i technikami zawartymi na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE zostały wykonane zupełnie samodzielnie przez przedszkolaki, uczniów i wychowanków pod kierunkiem nauczycieli w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wszystkie te arcydziełka powstały podczas codziennych zajęć lub lekcji i dowodzą, że w wymienionych placówkach prowadzona jest prawdziwie twórcza edukacja plastyczna, która wyzwala wyobraźnię i kreatywność, a także wspiera wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci.

Tytuły prac zawierają linki, w które należy kliknąć, aby otworzyć odpowiednie inspiracje i opisy na blogu.


kreatywne prace plastyczne

Julia, lat 9, klasa III a, 
Szkoła Podstawowa w Lipowinie

17 lut 2022

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU GRUDZIEŃ 2021

 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU 2021/22 GRUDZIEŃ Galeria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań podjętych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22.


Zawiera ona dwadzieścia wybranych dzieł wyróżnionych w grudniu. Prace te inspirowane pomysłami, tematami i technikami zawartymi na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE zostały wykonane zupełnie samodzielnie przez przedszkolaki, uczniów i wychowanków pod kierunkiem nauczycieli w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wszystkie te arcydziełka powstały podczas codziennych zajęć lub lekcji i dowodzą, że w wymienionych placówkach prowadzona jest prawdziwie twórcza edukacja plastyczna, która wyzwala wyobraźnię i kreatywność, a także wspiera wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci.

Tytuły prac zawierają linki, w które należy kliknąć, aby otworzyć odpowiednie inspiracje i opisy na blogu.


kreatywne prace plastyczne

Julia, lat 9, klasa 3a,
Szkoła Podstawowa im. św. Jana Pawła II w Ciężkowicach

6 lut 2022

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU LISTOPAD 2021

 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE GALERIA PROJEKTU 2021/22 LISTOPAD


Galeria projektu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE jest owocem twórczych działań podjętych przez nauczycieli, wychowawców, pedagogów i terapeutów w ramach MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22.

Zawiera ona dwadzieścia wybranych dzieł wyróżnionych w październiku. Prace te inspirowane pomysłami, tematami i technikami zawartymi na blogu KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE zostały wykonane zupełnie samodzielnie przez uczniów i wychowanków pod kierunkiem nauczycieli w różnych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Wszystkie te arcydziełka powstały podczas codziennych zajęć lub lekcji i dowodzą, że w wymienionych placówkach prowadzona jest prawdziwie twórcza edukacja plastyczna, która wyzwala wyobraźnię i kreatywność, a także wpływa pozytywnie na harmonijny rozwój dzieci.

Tytuły prac zawierają linki odsyłające do odpowiednich inspiracji i opisów.kreatywne prace plastyczne

Jaś, lat 7
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie