AdSense

23 sie 2023

REGULAMIN PROJEKTU KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE IV EDYCJA

 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE REGULAMIN PROJEKTU IV EDYCJA

 

NIESAMOWITE TECHNIKI PLASTYCZNE 

Międzynarodowy projekt edukacyjny "Kreatywne prace plastyczne" IV edycja wspierający rozwój kreatywności w roku szkolnym 2023/24.


praca plastyczna słoneczniki

Tobiasz, lat 8, klasa 2b, 
Szkoła Podstawowa w Szczuczynie
SŁONECZNIKIPATRONAT MEDIALNY

PEDAGOGIKA SPECJALNA PORTAL DLA NAUCZYCIELI
SZKOŁA PODSTAWOWA PORTAL DLA NAUCZYCIELI


PATRONAT HONOROWY

GRUPA WYDAWNICZA HARMONIA
PERFECTUS - NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI

AUTORKA PROJEKTU: 

Beata Grzeszczuk-Nędza 
KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE - najpopularniejszy edukacyjny blog plastyczny dla nauczycieli, pedagogów i terapeutów. 

Projekt chroniony prawem autorskim.


ADRESACI PROJEKTU: 


*nauczyciele przedszkola i grupy przedszkolne (dzieci 3-6 lat)

*nauczyciele klas 1-3 i klasy szkolne (uczniowie 7-9 lat)

*nauczyciele świetlic i grupy świetlicowe (uczniowie 7-15 lat)

*nauczyciele plastyki i klasy szkolne IV-VII (uczniowie 10-14 lat)

*wychowawcy klas i klasy szkolne IV-VIII (uczniowie 10-15 lat)

*nauczyciele, pedagodzy specjalni, wychowawcy, terapeuci pedagogiczni, bibliotekarze z przedszkoli, szkół, placówek opiekuńczo-wychowawczych, świetlic środowiskowych lub socjoterapeutycznych, bibliotek  i  klasy/grupy/zespoły (dzieci/uczniowie/wychowankowie/uczestnicy 3-25 lat)

*plastycy i inne osoby prowadzące zajęcia plastyczne i grupy uczestników zajęć plastycznych w domach, centrach i ośrodkach kultury, pracowniach, placówkach socjalizacyjnych, fundacjach itp. (3-25 lat)

*arteterapeuci i grupy uczestników (3-25 lat)

*osoby prowadzące edukację domową i dzieci/młodzież (3-25 lat)

*nauczyciele przedszkoli i szkół polonijnych i grupy/klasy szkolne (dzieci/uczniowie 3-15 lat).

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 14 września 2023 - 14 maja 2024 roku

KONTAKT: sprawy bieżące - Fb Messenger, ważne sprawy - email: artbookbea@gmail.com

Odpowiedzi na pytania dotyczące projektu znajdują na blogu KPP w 
REGULAMINIE IV edycji oraz w BAZIE PYTAŃ I ODPOWIEDZI. 


I. CELE PROJEKTU

1. Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez różnorodne działania plastyczne.

* Poznanie i eksperymentowanie z różnymi technikami plastycznymi.

Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego uczestników.

Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

2. Cele szczegółowe:

Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających harmonijny rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, napięcia mięśniowego, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami i narzędziami  plastycznymi, nabywanie doświadczeń i polisensoryczne poznawanie stymulujące rozwój.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, architekturą, literaturą dziecięcą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości oraz doświadczanie sukcesu.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja dziecięcej sztuki oraz placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych.

Współpraca nauczycieli poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/24 (p.6 i 8).  


II. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Akceptacja Regulaminu IV edycji projektu KPP. Podjęcie działań projektowych jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

2. Dołączenie do społeczności i systematyczne obserwowanie przez nauczyciela strony Fb KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE zawierającej bieżące informacje i wzajemne interakcje w projekcie.

3. Uzyskanie oświadczeń rodziców i gotowość do ich okazania. Brak oświadczenia nie wyklucza z udziału w projekcie, ale zdjęcia prac danego uczestnika nie mogą być zamieszczane.  

Oświadczenie do pobrania - klik tu: OŚWIADCZENIE KPP

4. Udostępnienie plakatu na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na tablicy informacyjnej placówki itp. przed rozpoczęciem działań projektowych.

Plakat do pobrania - klik tu: PLAKAT KPP


5. Uzyskanie innych, wymaganych zgód wg zasad/wzorów przyjętych w danej placówce. 


III. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

1. Udział w projekcie jest dobrowolny i bezpłatny.

2. Zgłoszenia/zapisy do projektu nie są wymagane. 

3. W projekcie może brać udział jeden lub więcej/wszyscy nauczycieli z danej placówki. W drugim przypadku można dokonać wyboru koordynatora projektu.

4. Każdy nauczyciel kieruje wykonaniem minimum 9 zadań w danej grupie/klasie/zespole/zajęciach indywidualnych w ciągu całego czasu trwania projektu.

5. Każdy nauczyciel samodzielnie nadzoruje ilość wykonanych zadań. 

6. Jeden nauczyciel może realizować projekt równolegle w kilku grupach/klasach/zespołach itp. w jednej lub kilku placówkach. 

7. Projekt może być realizowany także podczas zajęć indywidualnych.

8. W projekcie mogą brać udział nauczyciele pracujący w placówkach publicznych i niepublicznych w Polsce i za granicą.

9. Nauczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje publikacje. Organizatorka projektu nie odpowiada za publikacje dokonane bez wymaganych  zgód. 

10. Podawanie nazwisk uczestników projektu jest zabronione. Dane osobowe uczestników nie będą przetwarzane. 


IV. REALIZACJA PROJEKTU 

1. Każdy nauczyciel indywidualnie planuje i decyduje o konkretnym terminie realizacji zadań projektowych w poszczególnych miesiącach. 

2. Raz w miesiącu nauczyciel wybiera jedno z zadań podanych przez organizatora - opublikowanych na blogu KPP i realizuje zajęcia plastyczne. Zadania na kolejny miesiąc są publikowane z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje zadań, ponieważ może to wypaczać ideę projektu.

3. Nauczyciel może dzielić zajęcia na etapy i rozkładać je w czasie.

4. Nauczyciel wybiera zadanie projektowe dostosowane stopniem trudności do możliwości grupy/klasy uczestników. A
kceptowane są wyłącznie prace wykonane samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego. Warunek ten nie dotyczy dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami.

5. Podczas realizacji projektu nauczyciel skupia się na zapewnieniu uczestnikom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, optymalnej ilości czasu, wolnego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych, inspiracji i wprowadzeniu w temat, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie, nie zaś wyłącznie na efektach końcowych. Jedyną formę oceniania stanowi pozytywna informacja ustna lub opisowa. 

6. W tym projekcie nie są akceptowane: szablony, kolorowanki, plastik, gotowe elementy dekoracyjne.

7. Organizatorka rekomenduje stosowanie w praktyce recyklingu plastycznego.

8. Po zajęciach nauczyciel zamieszcza notkę ze zdjęciem gotowej pracy plastycznej w komentarzu pod banerem na dany miesiąc przypiętym u góry na str. Fb KPP z napisem MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Pierwszy baner ukaże się dnia 14 września br. a kolejne pierwszego dnia każdego kolejnego miesiąca. Dodawanie notek i zdjęć jest dobrowolne, ale wybrane zdjęcia  prac wyróżnionych przez organizatorkę będą publikowane w mediach społecznościowych i w galeriach projektowych na blogu KPP.

9. Notki/zdjęcia niezgodne z regulaminem projektu lub nieestetyczne mogą zostać usunięte/ukryte. Organizatorka rekomenduje zdjęcia na cały ekran i bez widocznego podłoża.

10. Baner powitalny ukaże się 1/09/2023. Pod nim można zgłosić udział oznaczając lub wpisując klasę/grupę/ placówkę. Pierwszy baner projektowy ukaże się 14/09/2023 a ostatni 1/05/2024. Dnia  14/05/2024 ukaże się baner pożegnalny, pod którym do dnia 31/05/2024 utworzona zostanie lista placówek, które ukończyły projekt. 

11. Nauczyciel może dodać jedną lub wiele notek z pojedynczym zdjęciem indywidualnej pracy w komentarzu, pod każdym banerem. 

12. Nauczyciel może przesyłać grupowe/klasowe fotogalerie/fotorelacje jako posty na stronę Fb KPP, co jest równoznaczne ze zgodą na ich ewentualną publikację na tablicy Fb KPP. przypadku fotorelacji konieczne jest uzyskanie przez nauczyciela zgody na rejestrowanie i wykorzystanie wizerunku. 

13. Wzór notki: Zadanie nr 2, nazwa i miejsce placówki, imię i wiek autora + zdjęcie pracy plastycznej. Przykład: Zadanie nr 1, SP 74 Kraków, Ola lat 7  +  zdjęcie. 

14. Zdjęcia wybranych prac będą publikowane w mediach społecznościowych, głównie na stronie Fb oraz na blogu KPP w celu ich szerokiej prezentacji oraz popularyzacji twórczości plastycznej dzieci i młodzieży.

15. Nauczyciel może realizować projekt jako innowację pedagogiczną po uzyskaniu zgody autorki. Szczegóły - klik:

Autorka wyraża zgodę na wprowadzenie projektu jako innowacji pedagogicznej przez zainteresowanych nauczycieli w roku szkolnym 2023/24. Projekt jest chroniony prawem autorskim, dlatego w opisie innowacji zawsze należy zamieścić imię i  nazwisko autorki projektu.

Autorka nie wyraża zgody na jakiekolwiek modyfikacje zadań podczas realizacji projektu jako innowacji pedagogicznej. 

16. Organizatorka zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny.


V. MATERIAŁY OD ORGANIZATORA

1. Materiały do realizacji projektu stanowią:

a/ regulamin projektu

b/ wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych

c/ plakat projektowy 

d/ zasoby bloga KPP 

e/ zestawy zadań projektowych na każdy miesiąc

f/ banery oznaczone nazwą projektu na stronie Fb KPP.

g/ certyfikaty/dyplomy

h/ podsumowanie projektu

i/ artykuł dotyczący innowacji pedagogicznej KPP

j/ miesięczne galerie projektowe na blogu KPP


VI. CERTYFIKATY 

1. Certyfikaty/dyplomy zostaną udostępnione do pobrania po ukończeniu projektu (nie wcześniej niż po 15/05/24) do dnia 30/06/24.

2. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:

a/ wykonanie co najmniej 8 zadań projektowych

b/ wpis na listę pod banerem pożegnalnym w terminie do 31 maja wg wzoru: pełna nazwa i miejsce placówki, województwo, klasa/grupa, maksymalna ilość uczestników projektu w tej grupie/klasie, sposób realizacji -projekt/innowacja. Przykład: Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie, woj. małopolskie, klasa 1a, 24 uczniów, projekt.

Warunki spełnione? Jeśli masz serduszko na liście to gratuluję! Pobierz CERTYFIKAT. Napisz na artbookbea@gmail.com w tytule: C4, w treści: nazwa klasy/grupy oraz nazwa i adres placówki + opcjonalnie imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego. Certyfikat zostanie przesłany na Twój adres mailowy.
P.S. W tym roku certyfikat nie jest udostępniany do edycji.

Wierzę, że udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Kreatywne prace plastyczne" rozbudzi zainteresowanie plastyką,  zainicjuje prawdziwie twórcze działania w różnych placówkach oświatowych, pozwoli dostrzec wartości rozwojowe i terapeutyczną moc aktywności plastycznej oraz zachęci nauczycieli do zmiany stylu edukacji plastycznej.


copyright 14.08.2023 by Beata Grzeszczuk-Nedza

Już teraz dołącz do naszej społeczności na stronie Fb KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Przejrzyj nasze galerie projektowe i zobacz jak tworzymy:

Rok szkolny 2022/23 - III edycja


Rok szkolny 2021/22 - II edycja


Rok szkolny 2020/21 - I edycja

Wszystkiego kolorowego i do zobaczenia w projekcie!

xx Bea

*Ten blog lubi kolory i lajki. Jak je dostaje to się dalej pisze.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz