AdSense

28 cze 2021

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22

MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 


Międzynarodowy Projekt Edukacyjny Kreatywne Prace Plastyczne - II edycja - zostanie zrealizowany w roku szkolnym 2021/22.

Organizator projektu: KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE


kreatywne prace plastyczneKREATYWNE PRACE PLASTYCZNE REGULAMIN PROJEKTU 2021/22

Dopracowany regulamin = prosty udział.

I Regulamin projektu

1. Regulamin określa zasady oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie.

2. Regulamin projektu jest opublikowany na blogu KPP do wglądu uczestników.

3. Nauczyciel powinien zapoznać się z regulaminem przed rozpoczęciem projektu. 

4. Przystąpienie do projektu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w dowolnym czasie i bez podania przyczyny. 


I. Organizator projektu

1. Organizatorem i projektodawcą jest autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego - Kreatywne Prace Plastyczne.

2. Projekt stanowi własność intelektualną autorki i podlega ochronie prawnej.


II. Cele projektu

1. Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej, wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności dzieci poprzez działania plastyczne.

Popandemiczna arteterapia rozwojowa dla dzieci oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie dziecięcej twórczości plastycznej we 
współpracy z nauczycielami i placówkami edukacyjnymi w Polsce i za granicą.


2. Cele szczegółowe:

Prowadzenie prawdziwie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój dziecka, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci i uwagi.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój dziecka.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności dziecka.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem dziecka za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz podstawowym kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22 p.6 - Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.


III. ADRESACI PROJEKTU 

1. Głównymi adresatami projektu są:
 • nauczyciele przedszkola i grupy przedszkolne (dzieci 3-6 lat)
 • nauczyciele klas 1-3 i klasy szkolne (uczniowie 7-9 lat)
 • nauczyciele świetlicy i grupy świetlicowe (uczniowie 7-15 lat)
 • nauczyciele plastyki i klasy szkolne (uczniowie 7-15 lat)
 • nauczyciele/wychowawcy/terapeuci szkół, ośrodków specjalnych i placówek oświatowych klasy/grupy/zespoły (uczniowie/wychowankowie do 25 lat)
 • nauczyciele szkół polonijnych i klasy szkolne (uczniowie 6-15 lat)
a także
 • nauczyciele/instruktorzy/bibliotekarze/wychowawcy/rodzice prowadzący zajęcia i kółka plastyczne, pracownie, warsztaty, edukację domową itp. w ośrodkach kultury, placówkach socjalizacyjnych, pracowniach, fundacjach, edukacji domowej itp. (dzieci/uczniowie 3-15 lat)
2. Na prośbę nauczycieli projekt został rozszerzony i obejmuje obecnie dwa etapy kształcenia w szkole podstawowej tj. klasy I-III oraz IV-VIII.

3. W projekcie może brać udział kilku nauczycieli z jednej placówki, ale każdy z nich przesyła indywidualne podsumowanie.

4. Jeden nauczyciel może realizować projekt równolegle w kilku grupach/klasach/zespołach itp. w tej samej lub w różnych placówkach. Wymagane jest uwzględnienie każdej grupy/klasy/zespołu w podsumowaniu.

5. Projekt może być realizowany także podczas zajęć indywidualnych z uczniem 1:1 (np. w edukacji domowej, rewalidacji, terapii itp.).

6. W projekcie mogą wziąć udział nauczyciele pracujący w placówkach publicznych i niepublicznych w Polsce i za granicą.
 

IV. CZAS TRWANIA PROJEKTU 

1. Projekt jest organizowany w roku szkolnym 2021/2022.

2. Data rozpoczęcia projektu - 09.2021 r., data zakończenia projektu -  05.2022 r. O konkretnej dacie praktycznego rozpoczęcia projektu we wrześniu i jego zakończenia w maju decyduje nauczyciel.


V. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

1. Projekt jest niezależny i niekomercyjny a przystąpienie do projektu jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Zgłoszenia do projektu nie są wymagane. Zamieszczenie pierwszej notki jest równoznaczne ze zgłoszeniem.

3. Organizator rekomenduje systematyczną pracę w projekcie od września do maja roku szkolnego 2021/22.

4. Możliwe jest przystapienie do projektu w dowolnym czasie roku szkolnego 2021/22, ale wtedy należy zwiększyć częstotliwość zajęć w danym miesiącu, aby wykonać wszystkie zadania.
 
5. Warunkiem przystąpienia do projektu jest uzyskanie przez nauczyciela wymaganego oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego dziecka. Zgoda jest dobrowolna, jej brak nie wyklucza dziecka z udziału w projekcie, ale zdjęcia jego prac nie mogą być przesyłane. Nauczyciel przechowuje oświadczenia i może być poproszony przez organizatora o ich okazanie. Nauczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie swoje publikacje. Autorka projektu nie odpowiada za ewentualne publikacje bez wymaganej zgody, zamieszczanie nazwisk/wizerunków dzieci lub nauczycieli. 

OŚWIADCZENIE do pobrania


6. Inne zgody rodzica/opiekuna prawnego - zgodnie z zasadami przyjętymi w danej placówce (w tym projekcie dane osobowe dzieci/uczniów nie będą przetwarzane, wizerunki uczniów nie będą prezentowane).

7. Warunkiem dołączenia nauczyciela do projektu jest polubienie i obserwowanie strony Fb KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE, na której bedą ukazywać się wszelkie informacje/uwagi/ogłoszenia bieżące związane z przebiegiem projektu.

8. Komunikacja w sprawie projektu: artbookbea@googlemail.com (możliwa w języku polskim lub angielskim). Proszę o uważne czytanie regulaminu, który zawiera większość odpowiedzi.

9. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału lub niezaliczenia projektu w razie niedopełnienia/nieprzestrzegania regulaminu lub działań na niekorzyść organizatora. 

10. Podsumowanie II edycji projektu zostanie opublikowane na blogu Kreatywne Prace Plastyczne.


VI. REALIZACJA PROJEKTU 


1. Każdy nauczyciel indywidualnie planuje i wybiera konkretna datę realizacji pierwszych zajęć/zabaw plastycznych we wrześniu 2021r., czyli termin przystąpienia do projektu. 

2. Nauczyciel indywidualnie planuje i decyduje o konkretnym terminie zajęć w każdym kolejnym miesiącu.

3. Projekt składa się z 9 zadań. Dla nauczycieli pracujących w sobotnich szkołach polonijnych są to 2 zadania.

4. Każde zadanie projektowe polega na tym, że minimum raz w miesiącu (od września do maja) nauczyciel wybiera jeden konkretny pomysł z bloga KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE i realizuje inspirowane nim zajęcia plastyczne. Nauczyciel może oczywiście organizować takie zajęcia częściej.

5. Nauczyciel posiada pełną autonomię w zakresie wyboru propozycji spośród wszystkich postów zawartych na blogu - bieżących lub archiwalnych, kieruje się zapisami podstawy programowej, aktualną tematyką, porą roku. Organizator nie wyznacza zadań.

6. Nauczyciel może wybrać dowolną pracę lub zabawę plastyczną.

7. Nauczyciel może wybrać dowolną propozycję także spośród postów o zabawach plastycznych, ekoplastycznych, leśnych, wiosennych itp.

8. Nauczyciel nie może zmienić tematu, ale może go rozbudować (np. kwiaty: wiosenne kwiaty, kwiaty w naszym ogrodzie, kwiaty chronione itp.).

9. Nauczyciel nie może zmieniać proponowanej w danym poście techniki plastycznej.

10. Nauczyciel może dzielić zajęcia na etapy i rozkładać je w czasie.

11. Nauczyciel powinien dostosować stopień trudności do możliwości klasy/grupy dzieci, z którymi pracuje. Nauczyciel pracujący z grupą 3-4 latków powinien uwzględnić sugestie zawarte w poszczególnych postach pod hasłem "Dla maluchów".

12. Nauczyciel może dobierać zamienniki materiałów plastycznych, np. sugerowane w każdym poście w punkcie "Wariacje". 

13. Prace powinny zostać wykonane samodzielnie przez dzieci/uczniów (nauczyciel nie może ich wyręczać).

14. Podczas realizacji projektu należy skupić się głównie na zapewnieniu dzieciom spokoju, bezpieczeństwa i akceptacji, optymalnej ilości czasu, wolnego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, wprowadzeniu w temat, inspiracji, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie, nie zaś wyłącznie na efektach końcowych. Jedyną formą oceniania powinna być pozytywna informacja ustna lub opisowa. 

15. Organizator zachęca do stosowania w praktyce recyklingu plastycznego i kształtowania postaw proekologicznych.

16. W tym projekcie nie są akceptowane prace dowolne lub prace nie inspirowane blogiem KPP. 

17. W tym projekcie nie są akceptowane: szablony, kserówki, kolorowanki, elementy plastikowe (np. talerzyki, widelce, łyżeczki, rurki, kubki, plastikowe oczka, patyczki kosmetyczne, cekiny, brokat, "kryształki" itp.), gotowe elementy (np. płatki kosmetyczne, elementy wycinane za pomocą dziurkaczy ozdobnych, druciki kreatywne, pompony itp.) Zdjęcia takich prac będą usuwane i zadanie nie zostanie zaliczone.

18. W przypadku konieczności zdalnego nauczania nauczyciel może legalnie korzystać z zasobów bloga - przesyłać, udostepniać i cytować, podając każdorazowo źródło pochodzenia tych materiałów, czyli blog Kreatywne Prace Plastyczne.

19. Po zajęciach (w dogodnym dla siebie czasie) nauczyciel przesyła notatkę wg podanego wzoru i zamieszcza ją w komentarzu pod banerem z napisem Międzynarodowy Projekt Edukacyjny KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Baner będzie zawsze przypięty u góry na str. Fb organizatora.

20. Baner ukaże się każdego pierwszego dnia miesiąca dla relacji z bieżącego miesiąca. W praktyce oznacza to, że nauczyciel może zamieścić notkę i zdjęcie w dogodnym dla siebie czasie, od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.

21. Pierwszy baner ukaże się 1/09/2021, a ostatni  1/05/2022.

22. Notki można zamieszczać dowolnego dnia danego miesiąca.

23. Notki zamieszczane w innych miejscach - przesyłane na stronę fb lub w wiadomościach przez fb nie bedą akceptowane, a zadanie nie zostanie zaliczone.

24. W wyjątkowych wypadkach notki mogą  być przesyłane drogą mailową, po uzgodnieniu z organizatorem. W innym wypadku nie będą akceptowane, a zadanie nie zostanie zaliczone.

25. Każda notka będzie "zaliczana" przez polubienie od organizatora.
 

Wzór notki

1. Na początku posta wstaw hasztag #kreatywnepraceplastyczne. 
2. Podaj tytuł posta, który stanowił inspirację.
3. Podaj numer/nazwę/ i miejsce placówki.
4. Podaj numer/nazwę klasy lub grupy.
5. Dołącz minimum jedno (lub więcej) zdjęcie (na cały ekran) gotowej pracy plastycznej z opisem - imię i wiek dziecka/ucznia - autora. 

Przykład: #kreatywnepraceplastyczne, tulipany, SP 74 Kielce, kl. 1a, Ola, lat 7  +  zdjęcie.

*Proszę nie podawać nazwisk dzieci/uczniów. 

*Proszę o fotografowanie prac pojedynczo/osobno.

*Proszę nie fotografować mokrych prac.

*Proszę nie zamieszczać zdjęć:
 
 - z wizerunkami dzieci/uczniów, twarzy, części ciała, procesu twórczego, materiałów plastycznych,

- z widoczną wokół "ramką" podłoża (blat, parapet, kaloryfer itp.),

- niewyraźnych lub odwróconych (np. pionowych-poziomo, do góry nogami, na skos itp.),

- częściowo pokrytych cieniem,

- prac plastycznych podpisanych z przodu,

- kilku prac ułożonych obok siebie.

Takie notki/zdjęcia będą usuwane, a zadanie nie zostanie zaliczone.

Nauczyciel może dodać jedno lub więcej zdjęć pod każdym banerem.

26. W przypadku braku możliwości wykonania zadania w danym miesiącu lub zamieszczenia notki pod banerem można dodać ją w dowolnym czasie pod bieżącym banerem (choć organizator rekomenduje systematyczną pracę w projekcie). 

27. Wybrane przez organizatora zdjęcia będą sysytematycznie publikowane w mediach społecznościowych, głównie na stronie Fb KPP, Pinterest KPP oraz na blogu KPP w celu ich szerokiej prezentacji i popularyzacji dziecięcej twórczości plastycznej.

28. Projekt możliwy do realizacji jako innowacja pedagogiczna (wyłącznie za zgodą autora). Zgoda i dalsze wskazówki  - kontakt: artbookbea@gmail.com.


 VIII. MATERIAŁY OD ORGANIZATORA

1. Materiały niezbędne do realizacji projektu stanowią:

a/ niniejszy regulamin projektu

b/ oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych 

c/ zasoby bloga KPP 

d/ miesięczne banery oznaczone nazwą projektu do zamieszczania relacji z jego przebiegu (notatek i zdjęć) przypięte u góry na stronie Fb KPP.

e/ certyfikaty/dyplomy

f/ podsumowanie projektu


IX. CERTYFIKATY 

1. Certyfikaty zostaną udostępnione do pobrania po ukończeniu projektu (nie wcześniej niż po 15.05.22).

2. Warunkiem uzyskania certyfikatu ukończenia projektu jest:

a/ wypełnienie zadań projektowych tj. wykonanie minimum 9 prac plastycznych z bloga KPP

b/ umieszczenie minimum 9 notek ze zdjęciami pod comiesięcznymi banerami na str. Fb KPP

c/ po zakończeniu projektu w swojej klasie/grupie - przesłanie najpóźniej do 31 maja 2022 r. na adres mailowy organizatora - artbookbea@gmail.com. - potwierdzenia udziału i krótkiej opinii o projekcie wg wzoru:


1. Potwierdzam udział w MPEKPP2 - imię nauczyciela.

2. Pełna nazwa placówki.

3. Pełna nazwa/numer grupy/klasy.

4. Maksymalna ilość uczestników projektu w tej grupie/klasie.
 
5. W tej grupie/klasie projekt był realizowany samodzielnie/we współpracy z innym nauczycielem (proszę podać imię drugiego nauczyciela).

6. Dyplom dla dziecka/ucznia - tak/nie.

7. Krótka opinia o projekcie wg punktów: 
a/ organizacja 
b/ komunikacja 
c/ realizacja celów i efekty  
d/ zaangażowanie 

(Proszę wpisać 1-2 zdania do każdego punktu + ocena w skali 1-10).

e/ wrażenia, uwagi, sugestie, oczekiwania, wnioski.

f/ tytuły 9 prac zaliczonych przez organizatora w projekcie.

*Proszę nie nadsyłać sprawozdań w innej formie. Ze względu na ogromną ilość uczestników projektu będą one ignorowane. 

*Do potwierdzenia udziału można dołączyć zdjęcia, prezentacje, filmiki, galerie, linki itp. zw. z realizacją projektu (co jest równoznaczne ze zgodą na ich ewentualną publikację na blogu/fb KPP).

3. Organizator doradza korzystanie z służbowych adresów mailowych.

4. Brak potwierdzenia udziału do dnia 31 maja 2022 jest równoznaczny z utratą certyfikatu. 

5. Certyfikat (w wersji do edytowania) można pobrać po zaliczeniu 9 zadań i przesłaniu potwierdzenia udziału do organizatora. W razie pytań/problemów proszę o kontakt, a odpowiedź z certyfikatem zostanie odesłana na adres zwrotny. Proszę posługiwać się jednym i tym samym adresem mailowym. 

PRAWDOPODOBNIE CERTYFIKAT - W WERSJI DO EDYCJI - JEST JUŻ POD ADRESEM ZWROTNYM Z KTÓREGO WYSŁANO SPRAWOZDANIE. NALEŻY EDYTOWAĆ, WPROWADZIĆ DANE WŁASNEJ PLACÓWKI I POBRAĆ. 

*Certyfikaty wysyłane są wg kolejności nadesłanych podsumowań. 

*Jeśli trzeba wysłać prośbę o edycję certyfikatu należy użyć tego samego adresu, z którego wysłano sprawozdanie do projektu. 

*Certyfikat jest uniwersalny - można użyć tej samej matrycy dla placówki/klasy/grupy/świetlicy/nauczyciela/uczestnika.

*Bardzo proszę o zachowanie formy oraz logo patronów projektu i uzupełnienie linijki adresata.

PROJEKT KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE 2021/22 ZOSTAŁ ZAMKNIĘTY 31 MAJA BR. 


Wierzę, że udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Kreatywne Prace Plastyczne wzbudzi większe zainteresowanie plastyką i zainicjuje prawdziwie twórcze działania w szkołach i przedszkolach, pozwoli dostrzec arteterapeutyczną moc aktywności plastycznej i zachęci nauczycieli do zmiany stylu edukacji plastycznej.

Proszę o oznaczenie klas/grup uczestniczących w projekcie przez umieszczenie plakatów w widocznych miejscach na terenie placówki.


PLAKAT dla grupyPATRONI PROJEKTU:

Informacje na temat projektu bedą się ukazywać na łamach czasopisma oraz na portalach i w mediach społecznosciowych patronów.

Dołącz do naszej społeczności na stronie Fb KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE.

W razie pytań/problemów proszę o kontakt mailowy. W weekendy nie odpowiadam na wiadomości, w dni powszednie odpowiadam najszybciej jak to możliwe.

P.S. W projekcie tworzymy zespół, zwracamy się do siebie po imieniu i nikt się nie obraża.


PODSUMOWANIE I EDYCJI - Lista placówek i opinie nauczycieli o projekcie.

GALERIA PROJEKTU V

xx Bea

*Ten blog lubi kolory i lajki. Jak je dostaje to się dalej pisze.

174 komentarze:

 1. Z ochotą przystąpimy do tego Projektu.
  Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Cieszę się niezmiernie, zapraszam i pozdrawiam :)

   Usuń
  2. Z chęcią przystąpię ze swoją klasą na świetlicy :)

   Usuń
 2. Dzień dobry, jestem zainteresowana. Przystąpię z grupą starszaków. Pozdrawiam. Magda

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy23/8/21 11:30

  Z chęcią przystąpię do Projektu. Niestety nie mogę otworzyć "Plakatu dla klasy"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprawdziłam, dodałam inny sposób pobierania - działa. Zapraszam, a w razie problemu prosze o kontakt mailowy.

   Usuń
 4. Wraz ze świetliczakami i przedszkolakami chętnie przystąpimy do projektu ☺️💗

  OdpowiedzUsuń
 5. Asia Patyk24/8/21 19:50

  Dzień dobry, jestem chętna na udział wraz z grupą starszaków do projektu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za zainteresowanie projektem, zapraszam starszaki serdecznie :)

   Usuń
 6. Dzień dobry, jestem zainteresowana tym projektem plastycznym.

  OdpowiedzUsuń
 7. Anonimowy25/8/21 06:18

  Bardzo chętnie przystąpimy do projektu.
  Pozdrawiamy

  OdpowiedzUsuń
 8. Bardzo chętnie przystąpimy do projektu kl2

  OdpowiedzUsuń
 9. Dzień dobry. Z chęcią wezmę udział w projekcie z moja klasą. Jednak podczas pobierania plakatu dla klasy wyskakuje Error. :(

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Sprawdziłam, dodałam pobieranie innym sposobem - działa. Zapraszam do udziału. W razie problemu proszę o kontakt mailowy.

   Usuń
 10. Zaintrygował mnie ten projekt, spróbuję, chociaż mam uczniów niepełnosprawnych mocno zaawansowanych

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wielu uczniów szkół i ośrodków specjalnych brało udział w I edycji. Po zakończeniu projektu otrzymałam mnóstwo pozytywnych opinii od nauczycieli. Zapraszam :)

   Usuń
 11. Chętnie przystąpię do tego projektu.

  OdpowiedzUsuń
 12. Chętnie skorzystam z zaproszenia i przystąpię do projektu

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za zainteresowanie i zapraszam serdecznie :)

   Usuń
 13. Będzie mi miło nawiązać współpracę podczas tego projektu😄 chętnie skorzystam z zaproszenia i z miłą chęcią podzielę się pracami moich 6 - 7 Latków 👍 z Przedszkola Miejskiego Integracyjnego nr 32 Tęczowa Dolina w Słupsku. Pozdrawiam serdecznie 😘

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Ddziękuję za zainteresowanie projektem i życzę interesującej przygody edukacyjnej :)

   Usuń
 14. Również chętnie dołączę, super projekt

  OdpowiedzUsuń
 15. Maria Zienkiewicz26/8/21 13:13

  Chętnie dołączę do projektu

  OdpowiedzUsuń
 16. Witam,jestem zainteresowana projektem. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 17. Witam, z chęcią przystąpię do projektu z trzecioklasistami. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 18. Przystępujemy do projektu!!!😊SP2 w Inowrocłaeiu się kłania 🤗

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość, witam serdecznie w projekcie SP2 Inowrocław! :)

   Usuń
 19. Świetny projekt. Bardzo chętnie przystąpię z dzieciakami z grupy internackiej szkoły specjalnej (wiek 8-16). Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniale, zapraszam i życzę wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 20. Chętnie przystąpię że świetliczakami 😁

  OdpowiedzUsuń
 21. Zespol szkolno przedszkolny w Rojewie chetnie wezmie udzial!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość, witamy w projekcie ZSP z Rojewa :)

   Usuń
 22. Anonimowy30/8/21 08:51

  Czy mogę przystąpić do Projektu z czterema klasami i np. jedna praca w miesiącu w jednej klasie, a druga praca w kolejnym miesiącu w innej klasie, czy mam zgłosić jedną klasę i tylko z tą robić projekt?
  Jak zgłoszę całą klasę to zamieszczam zdjęcia wybranych prac czy wszystkich?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę wybrać optymalne dla nauczyciela i uczniów rozwiązanie. Zależy mi, żeby była to radosna przygoda plastyczna. Pod każdym banerem minimum jedno zdjęcie, może być ich więcej. Dziękuję za zainteresowanie projektem i zapraszam :)

   Usuń
 23. Bardzo interesująca propozycja, chociaż wymaga też systematyczności w działaniu.Lubię twórcze prace dzieci i postaram się z moimi uczniami w to wejść.
  Bogusia

  OdpowiedzUsuń
 24. Dzień dobry, chętnie wezmę udział w projekcie.

  OdpowiedzUsuń
 25. Dziękuję i zapraszam. Tak, preferujemy systematyczne działania plastyczne :)

  OdpowiedzUsuń
 26. Anonimowy30/8/21 16:19

  Chętnie przystapię do projektu z klasą III. SP Rybno powiat Wyszków. Maryla

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witamy w projekcie klasę trzecią SP Rybno! Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 27. Witam, po raz pierwszy i chętnie z moimi pierwszakami przystępuje do projektu. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 28. Ja również ze swoja klasą chetnie wezmę udział

  OdpowiedzUsuń
 29. Katarzyna31/8/21 16:47

  Witam. Bardzo chętnie przystąpię do projektu z moimi pierwszoklasistami.

  OdpowiedzUsuń
 30. Witam. Projekt ciekawy, chętnie wezmę w nim udział z moimi dzieciakami z kl. II.

  OdpowiedzUsuń
 31. Jestem zainteresowana projektem.

  OdpowiedzUsuń
 32. Anonimowy31/8/21 20:50

  Projekt bardzo inspirujący. W ubiegłym roku się nie zdecydowałam, ale już w tym nie odpuszczam.

  OdpowiedzUsuń
 33. Witam.Jestem zainteresowana projektem- dzieci z kl.4,5 i 7.

  OdpowiedzUsuń
 34. Anonimowy1/9/21 21:00

  Witam! Jestem zainteresowana projektem dla świetlicynw szkole podstawowej.
  Jest to moja pierwsza praca w edukacji i mam nadzieję że wszystko zrobię jak należy... :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dziękuję za zainteresowanie projektem, zapraszam i życzę dobrego roku szkolnego :)

   Usuń
 35. Witam! Jestem zainteresowa projektem. Chciałabym go realizować z klasą V w szkole podstawowej specjalnej.Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość, zapraszam i życzę wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 36. Chętnie wezmę udział w projekcie z dziećmi lub dzieckiem z klasy 2, szkoła z Tarnobrzega.

  OdpowiedzUsuń
 37. I my przystąpimy! :) Przesyłamy pozdrowienia i bierzemy się do pracy! Klasa II-III SP ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego we Włodawie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniale, witamy w projekcie klasę II-III SP SOSW we Włodawie! Wszystkiego kolorowego :)

   Usuń
 38. Chętnie wezmę udział w projekcie z dziećmi lub dzieckiem z grupy Biedronek z Przedszkola nr 11 w Lesznie. Serdecznie pozdrawiamy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość! Witamy w projekcie "Biedronki" z Przedszkola nr 11 w Lesznie :)

   Usuń
 39. Czy jeszcze można się zapisać?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Zapisy nie sa wymagane, bo zamieszczenie pierwszej notki jest równoznaczne z dołączeniem do projektu. Wystarczy więc zacząć działać. Zapraszam :)

   Usuń
 40. Jestem nauczyciele w Szkole Specjalnej chętnie przystąpię do projektu pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 41. Magda G.4/9/21 21:18

  Przystepuje do projektu z 3 i 4 latkami:)

  OdpowiedzUsuń
 42. Witam świetny projekt. Moja klasa uwielbia pracę plastyczne 😊 pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
 43. Dzień dobry, chętnie przystąpię do projektu. Niestety nie otwiera się plakat dla szkoły, są zlinkowane dwa plakaty dla klasy. Proszę o pomoc

  OdpowiedzUsuń
 44. Dzień dobry. Przystąpię do projektu z moją grupą wychowawczą w Internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Baryczy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość, zapraszam i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 45. Działamy i tworzymy :D 5 latki :)

  OdpowiedzUsuń
 46. Witam! Czy w projekcie może wziąć udział kilka grup z jednej placówki? I czy przystępują do działań osobno?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że tak, zapraszam! Można działać wspólnie :)

   Usuń
 47. Z przyjemnością przystępuję do projektu po raz drugi. Tym razem z klasą 1. Przekonali się również drugoklasiści z naszej szkoły. Będzie kolorowo!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość, witam w projekcie klasę pierwszą i drugą. Oj, będzie kolorowo! :)

   Usuń
 48. SOSW w Lubsku, klasa 5 dla uczniów z autyzmem przystępujemy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witamy w projekcie klasę piątą z SOSW w Lubsku :) Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 49. Dzień dobry, wezmę udział z projekcie z uczniami z PSP 5 w Opolu :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość. Witam w projekcie PSP 5 z Opola! :)

   Usuń
 50. Anonimowy7/9/21 18:04

  Bardzo chętnie weźmiemy udział w projekcie, świetlica SP33 Olsztyn.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie SP 33 z Opola. Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 51. Dzień dobry, bardzo chętnie wezmę udział w projekcie :-)

  OdpowiedzUsuń
 52. Jesteśmy chętni do pracy i zabawy - klasa 2b.

  OdpowiedzUsuń
 53. Wspaniale, witam w projekcie klasę 2b i życzę wszystkiego kolorowego! :)

  OdpowiedzUsuń
 54. Anonimowy9/9/21 15:41

  Dzień dobry. My również chętnie dołączymy. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Będzinie, klasa 3as.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość. Witam w projekcie klasę 3as z SOSW w Będzinie. Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 55. Anonimowy10/9/21 14:14

  Dzień dobry, bardzo chętnie weźmiemy udział w projekcie, świetlica - Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 w Limanowej.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Super, z radością witam w projekcie świetlicę z ZSP 4 w Limanowej i życzę wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 56. Bardzo chętnie przystąpimy do projektu- świetlica SP nr 4 we Wrocławiu.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniale, witam w projekcie świetlicę Z SP nr 4 we Wrocławiu. Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 57. Dzień dobry. Z wielką przyjemnością przystępujemy do projektu. Zespół Edukacyjno - Terapeutyczny Świecie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To wspaniała wiadomość! Witam w projekcie ZET ze Świecia, życzę dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego :)

   Usuń
 58. Świetnie nasza świetlica również chciałaby przystąpić do projektu. Świetlica SP nr10 w Mysłowicach woj śląskie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie świetlicę z SP nr 10 w Mysłowicach. Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 59. Witam :) Chętnie wezmę z moimi dzieciaczkami w tym projekcie udział :)

  OdpowiedzUsuń
 60. Witam klasa II z Wielkiego Dworu bardzo chętnie weźmie udział w projekcie.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie drugą klasę z SP w Wielkim Dworze i życzę wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 61. Również dołączamy do projektu - SP w Wodzinie Prywatnym klasa 4 i 6.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To wspaniale! Witam w projekcie klasę 4 i 6 z SP w Wodzinie Prywatnym. Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 62. Witam. Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Kresowian w Czarnowie zainteresowani i gotowi do kreatywnej pracy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie uczniów SP z Czarnowa i życzę dobrej zabawy oraz wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 63. Witam
  Dzieci z grupy Muchomorki Przedszkola Samorzadowego w Olszewie-Borkach zgłaszamy chęć współpracy
  Pozdrawiam serdecznie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie grupę Muchomorki z Przedszkola w Olszewie-Borkach. Dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 64. Dzień dobry,

  Nauczyciele świetlicy w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Piasecznie zgłaszają chęć udziału w projekcie. Projekt będziemy realizować na zajęciach świetlicy we wszystkich klasach.

  Pozdrawiamy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To wspaniała wiadomość! Witam w projekcie świetlicę w SOSW w Piasecznie, życzę dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 65. Anonimowy23/9/21 13:35

  Witamy. Świetliczaki z ZSP Nr 1 w Jastrzębiu - Zdroju chętne i gotowe do udziału w projekcie.
  Pozdrawiamy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie Świetliczaki z ZSP Nr 1 w Jastrzębiu-Zdroju, życzę dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 66. Świetlica szkolna SP 7 w Oleśnicy też startuje ��

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie swietlicę z SP nr 7 w Oleśnicy. Dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 67. Anonimowy26/9/21 10:40

  Bardzo chętnie przystąpimy do projektu- SOSW w Wyszkowie klasa VIII WW. Pozdrawiamy

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z radością witam w projekcie klasę VIII WW z SOSW w Wyszkowie. Życzę dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 68. Witam. Bardzo chętnie przystąpimy do projektu. Klasa 0, SP POLANOWICE:)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Wspaniała wiadomość! Witam w projekcie klasę 0 z SP w Polanowicach. Życzę dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 69. Witam serdecznie. Zgłaszamy swój udział w projekcie. Uczniowie klas 4 i 7 ze Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Integracyjnymi w Ciechanowie są gotowi do działań artystycznych.
  Mam nadzieję, że nie jest za późno.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Jakże się cieszę, że dołączacie! Witam w projekcie klasę 4 i 7 z SP nr 7 w Ciechanowie. Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 70. Witam serdecznie. Świetlica ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Oławie przystępuje do projektu. Pozdrawiamy.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie świetlicę z SP nr 2 w Oławie, życzę dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 71. Witam serdecznie :) Grupa "Rybki" z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Będzinie chętnie przystąpi do projektu :)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Z radością witam w projekcie "Rybki" z PM nr 15 w Będzinie. Dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 72. Witam serdecznie Świetlica w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Legnickim Polu chętnie przystąpimy do projektu 😃

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie Świetlicę w ZSP w Legnickim Polu. Życzę pysznej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 73. Witam serdecznie
  ��.Grupa II z Przedszkola Miejskiego nr10 w Zamościu . Chętnie przystąpimy do projektu ��

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie grupę II z PM nr 10 w Zamościu. Życzę dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 74. Anonimowy5/10/21 20:32

  Dzień dobry,świetlica ze Szkoły Podstawowej nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Dąbrowie Górniczej zgłasza chęć udziału w projekcie

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Bardzo mi miło powitać w projekcie świetlicę z SP 20 w Dąbrowie Górniczej. Wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 75. Elżbieta7/10/21 02:04

  Dzień dobry.
  Chętnie przystąpimy do projektu. Szkoła Podstawowa w Potoku Wielkimi. Kasa 1

  OdpowiedzUsuń
 76. Wspaniała wiadomość! Witam w projekcie klasę 1 z SP w Potoku Wielkim i życzę wszystkiego kolorowego :)

  OdpowiedzUsuń
 77. Chcę przystąpić do projektu ze swoją I klasą. Mam pytanie, czy pracę z września mogę przypiąć jeszcze pod banerem wrześniowym, czy w październiku dwie?

  OdpowiedzUsuń
 78. Witam- Klasa IB ze Szkoły Podstawowej im. H. Sienkieiwcza w Konarzewie z chęcią przystępuje do działań projektowych. Dziękujemy za inspiracje!

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie klasę 1B z SP w Konarzewie i życzę wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 79. Czy można jeszcze przystąpić do projektu? Nasza szkoła jest zainteresowana tym.

  OdpowiedzUsuń
 80. Dzień dobry jeśli nie jest za późno również chętnie przystąpimy do projektu
  Oddział przedszkolny SP Opalenica

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie oddział przedszkolny z SP w Opalenicy, życzę dobrej zabawy i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 81. Dzień dobry, chętnie przystąpię do projektu z uczniami SP w Krasiejowie , jeśli jeszcze nie jest za późno.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie uczniów SP w Krasiejowie i życzę wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 82. Witam. Uczniowie klasy II SP w Tymieniu też wyrażają chęć udziału 😀

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie klasę II SP w Tymieniu i życzę wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 83. Anonimowy6/12/21 08:50

  Dzień dobry, chciałabym przystąpić do projektu klasy V- VII SP2 Łęczna

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Witam w projekcie klasy V-VII z SP nr 2 w Łęcznej i życzę wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 84. Anonimowy9/12/21 20:43

  Uczesniczę w projekcie już 2 rok. Inspiruję pomysłami z bloga swoje dzieciaki i nigdy nie jest nudno!!!! Serdecznie polecam kolorową, twórczą rozrywkę plastyczną.

  OdpowiedzUsuń
 85. Jestem nauczycielem współorganizującym kształcenie w klasie 1.Czy jest możliwość aby przystąpiła dwójka moich uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Byłaby to wspaniała możliwość rozwijania kreatywnego myślenia i trening motoryki małej:-)

  OdpowiedzUsuń
 86. Witam, jestem ze swoją klasą w projekcie, czy zaległe prace mogę wstawić pod banerem lutowym, czy raczej wrócić do wcześniejszych miesięcy. Moi uczniowie uwielbiają zajęcia inspirowane pomysłami z projektu. Pozdrawiam serdecznie :-)

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Dzień dobry, wygodniej będzie dodać wszystkie pod bieżącym banerem lutowym. Dziękuję, to dla mnie najcenniejsza nagroda. Pozdrawiam wzajemnie i wszystkiego kolorowego! :)

   Usuń
 87. Anonimowy14/5/22 20:26

  Nie mogę się doczekać kolejnej edycji, chce wziąć udział

  OdpowiedzUsuń
 88. Anonimowy30/8/22 05:37

  Witam serdecznie. Już nie mogę się doczekać rozpoczęcia 3 edycji projektu. Mam nadzieję, że moi uczniowie będą także zadowolenie i chętni do pracy. Pozdrawiam

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. To wspaniale, bo trzecia edycja tuż, tuż. Dobra zabawa i masa zachwytów gwarantowane. Zapraszam :)

   Usuń
 89. Anonimowy2/11/22 09:51

  Witam serdecznie.
  Czy jest możliwość dołączyć do projektu? Niestety nie mogę pobrać ze strony oświadczenia dla rodziców :( jest możliwość "odrobienia prac za miesiąc październik i wrzesień?"

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, zapraszam :) U mnie wszystko działa ok, ale oświadczenie mogę przesłać przez Messenger, proszę się tam odezwać. Nie trzeba nic nadrabiać, wystarczy wykonać po dwa zad. w wybranych miesiacach, żeby było ich 9 do zakończenia projektu.

   Usuń