AdSense

3 sie 2022

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE REGULAMIN PROJEKTU III EDYCJA

 

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE REGULAMIN PROJEKTU III EDYCJA 


Międzynarodowy projekt edukacyjny "Kreatywne prace plastyczne" - III edycja na rok szkolny 2022/23.

Organizator projektu: KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE REGULAMIN PROJEKTU 2022/23


I. Regulamin projektu

1. Regulamin określa zasady oraz szczegółowe warunki uczestnictwa w projekcie.

2. Regulamin projektu jest opublikowany na blogu KPP.

Regulamin projektu do pobrania - klik tu: 


3. Warunkiem przystąpienia do projektu jest zapoznanie się  z niniejszym regulaminem, a dołączenie do projektu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany elementów regulaminu w czasie trwania projektu bez podania przyczyny. 


II. Organizator projektu

1. Organizatorką i pomysłodawczynią i koordynatorką projektu jest Beata Grzeszczuk-Nędza - autorka najpopularniejszego w Polsce edukacyjnego bloga plastycznego - "Kreatywne Prace Plastyczne".

2. Projekt stanowi własność intelektualną autorki i jest chroniony prawem autorskim.


III. Cele projektu

1. Cele główne:

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia sztuki, wyzwalanie ekspresji twórczej i wspieranie harmonijnego rozwoju oraz kreatywności uczestników poprzez działania plastyczne.

* Arteterapia rozwojowa oraz profilaktyka zdrowia psychicznego.

Inicjowanie i promowanie twórczości plastycznej we 
współpracy z nauczycielami/pedagogami/terapeutami prowadzącymi projekt.

2. Cele szczegółowe:

Prowadzenie twórczych działań plastycznych wspierających rozwój, a szczególnie motoryki małej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, integracji sensorycznej, spostrzegania, pamięci, uwagi i mowy.

Zaspokajanie naturalnej potrzeby tworzenia i aktywności plastycznej w zakresie eksperymentowania z różnymi materiałami, narzędziami i technikami plastycznymi, nabywania doświadczeń i polisensorycznego poznawania stymulującego rozwój.

Rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Tworzenie prac plastycznych inspirowanych przyrodą, naturą i najbliższym otoczeniem za pomocą różnych technik rysunkowych, malarskich, graficznych, papierowych i mieszanych.

Rozwijanie samodzielności, wzmacnianie poczucia sprawczości i wiary we własne możliwości.

Kształtowanie postaw proekologicznych poprzez recykling plastyczny oraz wykluczenie materiałów zawierających plastik.

Zewnętrzna promocja placówek oświatowych.

Współpraca nauczycieli - wymiana doświadczeń i dobrych praktyk.

3. Projekt jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, plastyki w kl. IV-VIII i szkół specjalnych oraz kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23  - p.2 - "Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży", p.8 - "Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów", a szczególnie myślenia krytycznego i innowacyjnego, wytrwałości, różnorodności i szacunku dla środowiska. 


IV. ADRESACI PROJEKTU 

1. Głównymi adresatami projektu są:
 • nauczyciele przedszkola i grupy przedszkolne (dzieci 3-6 lat)
 • nauczyciele klas 1-3 i klasy szkolne (uczniowie 7-9 lat)
 • nauczyciele świetlicy i grupy świetlicowe (uczniowie 7-15 lat)
 • nauczyciele plastyki i klasy szkolne IV-VIII (uczniowie 10-15 lat)
 • nauczyciele/wychowawcy/terapeuci przedszkoli, szkół, ośrodków specjalnych i placówek oświatowych klasy/grupy/zespoły (/dzieci/uczniowie/wychowankowie 3-25 lat)
 • nauczyciele przedszkoli i szkół polonijnych i grupy/klasy szkolne (dzieci/uczniowie 3-15 lat)
a także
 • nauczyciele/instruktorzy/bibliotekarze/wychowawcy/rodzice prowadzący zajęcia i kółka plastyczne, pracownie, warsztaty, edukację domową itp. w ośrodkach kultury, placówkach socjalizacyjnych, pracowniach, fundacjach itp. (dzieci/uczniowie 3-15 lat)
2. W projekcie może brać udział jeden lub kilku/wielu nauczycieli z jednej placówki.

3. Każdy nauczyciel wykonuje 9 zadań w danej grupie/klasie.

4. Jeden nauczyciel może realizować projekt równolegle w kilku grupach/klasach/zespołach itp. w jednej lub więcej placówce. 

5. Projekt może być także realizowany podczas zajęć indywidualnych z uczniem 1:1 (np. w edukacji domowej, rewalidacji, terapii itp.).

6. W projekcie mogą brać udział nauczyciele pracujący w placówkach publicznych i niepublicznych w Polsce i za granicą.


V. CZAS TRWANIA PROJEKTU 

1. Projekt jest organizowany w roku szkolnym 2022/2023 - III edycja.

2. Data rozpoczęcia projektu - 09.2022 r., data zakończenia projektu -  05.2023 r. O konkretnym dniu rozpoczęcia projektu we wrześniu i jego zakończenia w maju decyduje nauczyciel prowadzący projekt.


VI. UCZESTNICTWO W PROJEKCIE 

1. Projekt jest niezależny i niekomercyjny. Przystąpienie do projektu jest dobrowolne i nieodpłatne.

2. Zgłoszenia do projektu nie są wymagane. Zamieszczenie pierwszej notki pod banerem na stronie Fb jest równoznaczne z dołączeniem do projektu.

3. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest dołączenie do społeczności i systematyczne obserwowanie przez nauczyciela strony Fb Kreatywne prace plastyczne, na której będą ukazywać się informacje i ogłoszenia związane z przebiegiem projektu.

4. Organizator rekomenduje systematyczną pracę w projekcie od września do maja roku szkolnego 2022/23.

5. Możliwe jest dołączenie do projektu w dowolnym czasie trwania roku szkolnego 2022/23, ale warunkiem jego ukończenia jest wykonanie wszystkich 9 zadań. Organizator nie wymaga realizacji zadań z poprzednich miesięcy; wystarczy wybrać więcej niż jedno zadanie w bieżącym lub następnych miesiącach.
 
6. Niezbędnym warunkiem przystąpienia do projektu jest uzyskanie przez nauczyciela oświadczeń rodziców/opiekunów prawnych uczestników. Jego brak nie wyklucza z udziału w projekcie, ale zdjęcia prac nie mogą być przesyłane. Nauczyciel przechowuje oświadczenia i w każdym czasie roku szkolnego 2022/23 może być poproszony o ich okazanie/przesłanie do organizatorki. 

Oświadczenie do pobrania - klik tu:


7. Inne zgody rodziców/opiekunów prawnych nauczyciel uzyskuje wg zasad przyjętych w danej placówce. W tym projekcie dane osobowe dzieci/uczniów nie będą przetwarzane, wizerunki uczniów nie będą prezentowane.

8. Nauczyciel ponosi całkowitą odpowiedzialność za wszystkie swoje publikacje. Autorka projektu nie odpowiada za publikacje bez wymaganych zgód lub zamieszczanie nazwisk/wizerunków uczestników. 

9. Komunikacja w sprawie projektu (możliwa w języku polskim lub angielskim): sprawy bieżące - Fb KPP Messenger, ważne sprawy - artbookbea@googlemail.com. Organizatorka doradza korzystanie z służbowych adresów mailowych.

10. Przed wysłaniem pytania nauczyciele proszeni są o dokładne zapoznanie się z regulaminem i odwiedzenie bazy pytań i odpowiedzi dotyczących projektu KPP. Ze względu na ogromną i stale rosnącą ilość uczestników organizatorka nie jest w stanie odpowiadać na pytania, do których odpowiedzi zawarte są w regulaminie lub w bazie. 

11. Organizatorka odpowiada na wiadomości w dni powszednie (z wyłączeniem świąt) i najszybciej jak to możliwe. 

12. Każdy nauczyciel samodzielnie kontroluje ilość wykonanych i zaliczonych zadań oraz ich tematy i terminy. 

13. Organizatorka zastrzega sobie prawo wykluczenia z udziału osoby lub niezaliczenia  jej projektu w razie niedopełnienia/nieprzestrzegania regulaminu lub działań niekorzystnych dla rozwoju projektu.

14. Podsumowanie III edycji projektu zostanie opublikowane po jego zakończeniu na blogu Kreatywne prace plastyczne.


VII. REALIZACJA PROJEKTU 

1. Każdy nauczyciel indywidualnie planuje i decyduje o konkretnym terminie realizacji zadań projektowych w poszczególnych miesiącach. 

2. Pełny projekt składa się z 9 zadań. 

3. Raz w miesiącu nauczyciel wybiera jedno z trzech zadań podanych przez organizatora - opublikowanych na blogu i str. Fb KPP w ostatnich dniach poprzedniego miesiąca i realizuje zajęcia plastyczne. W tym projekcie nie są akceptowane tzw. prace dowolne. Autorka nie wyraża zgody na modyfikacje tematów lub technik w zadaniach, bo może to wypaczać ideę projektu.

4. Nauczyciel może dzielić zajęcia na etapy i rozkładać je w czasie.

5. Nauczyciel powinien dostosować stopień trudności do możliwości klasy/grupy dzieci, z którymi pracuje i wybrać odpowiednie zadanie projektowe. N
ie może wyręczać dzieci/uczniów. W projekcie akceptowane są prace wykonane zupełnie samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego.

6. Podczas realizacji projektu nauczyciel powinien skupić się na zapewnieniu dzieciom poczucia bezpieczeństwa i akceptacji, optymalnej ilości czasu, wolnego dostępu do różnorodnych materiałów i narzędzi plastycznych, inspiracji i wprowadzeniu w temat, wywołaniu odpowiedniej atmosfery, rozmowie, zabawie, eksperymentowaniu z materiałami i twórczym procesie, nie zaś wyłącznie na efektach końcowych. Jedyną formę oceniania powinna stanowić pozytywna informacja ustna lub opisowa. 

7. Organizator zachęca do stosowania w praktyce recyklingu plastycznego i kształtowania postaw proekologicznych.

8. W tym projekcie nie są akceptowane: szablony, kserówki, kolorowanki, elementy plastikowe (np. cekiny, brokat, talerzyki, widelce, łyżeczki, rurki, kubki, plastikowe oczka, patyczki kosmetyczne, "kryształki" itp.), gotowe elementy (np. płatki kosmetyczne, elementy wycinane za pomocą dziurkaczy ozdobnych, druciki kreatywne, pompony itp.).Zdjęcia takich prac będą usuwane - zadanie nie jest zaliczone.

9. W przypadku konieczności zdalnego nauczania nauczyciel może legalnie korzystać z zasobów bloga - przesyłać, udostepniać i cytować, ale zawsze podając źródło, czyli blog Kreatywne Prace Plastyczne.

10. Po zajęciach nauczyciel zamieszcza notkę ze zdjęciem gotowej pracy plastycznej w komentarzu pod banerem na dany miesiąc przypiętym u góry na str. Fb KPP z napisem MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE. Baner ukaże się pierwszego dnia każdego miesiąca, a notkę można zamieścić w dowolnym czasie. Każda notka jest oznaczana przez "like" lub "super" od KPP, co oznacza, że zadanie zostało zaliczone. Notki niezgodne z regulaminem są usuwane - zadanie nie zostało zaliczone. Można dodać poprawną notkę.

11. Pierwszy baner ukaże się 1/09/2022, a ostatni  1/05/2023. Dnia 1/06/23 ukaże się dodatkowy baner, pod którym utworzona zostanie lista placówek, które ukończyły projekt. 

12. Nauczyciel może dodać tylko jedną lub więcej notek ze zdjęciem pod każdym banerem. Do każdej notki należy dołączyć pojedyncze zdjęcie indywidualnej pracy plastycznej. Zestawy zdjęć nie są akceptowane - zadanie nie jest zaliczone.

13. Notki projektowe zamieszczane w jakichkolwiek innych miejscach niż pod banerem projektowym na dany miesiąc nie są akceptowane - zadanie nie jest zaliczone.

14. W wyjątkowych wypadkach notki mogą być przesyłane drogą mailową, ale wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

15. Wzór notki: Zadanie nr ..., nazwa i miejsce placówki, nr lub nazwa klasy/grupy, imię i wiek autora + zdjęcie gotowej pracy plastycznej. Przykład: Zadanie nr 1, SP 74 Kraków, kl. 1a, Ola lat 7  +  zdjęcie. 

16. Obowiązuje absolutny zakaz podawania nazwisk uczestników projektu i zamieszczania ich wizerunków.

17. Zdjęcia: z wizerunkami twarzy, części ciała, procesu twórczego, materiałów plastycznych, niewyraźne, zacienione, odwrócone, z widoczną wokół "ramką" podłoża, z widocznymi pinezkami lub podpisami, zdjęcia zbiorcze, kolaże zdjęć, zdjęcia tablic itp. są usuwane - zadanie nie jest  zaliczone. 

18. W wyjątkowych przypadkach można wyjątkowo dodać "zaległą" notkę pod banerem bieżącym. 

19. Wybrane przez organizatora notki i zdjęcia będą publikowane w mediach społecznościowych, głównie na stronie Fb oraz na blogu KPP w celu ich szerokiej prezentacji i popularyzacji twórczości plastycznej.

20. W trakcie trwania projektu można przesyłać fotorelacje/fotogalerie z realizacji projektu jako post na stronę Fb KPP np. kolaże zdjęć, prezentacje, galerie, linki do stron placówek, filmy itp., co jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich ewentualną publikację na Fb lub blogu KPP. Proszę opisywać te posty jako "fotorelacja", "prezentacja" lub "galeria".. Wybrane, estetycznie przygotowane posty będą publikowane na tablicy strony Fb KPP.

21. Projekt można realizować jako innowację pedagogiczną po uzyskaniu zgody autorki. W tym celu:

1) Uzyskaj zgodę autorki projektu.

2) Zgłoś dyrektorowi placówki zamiar wprowadzenia innowacji pedagogicznej.

3) Po uzyskaniu pozytywnej decyzji dyrektora rozpocznij działania projektowe.

Aby uzyskać szczegółowe informacje przeczytaj: JAK WPROWADZIĆ INNOWACJE PEDAGOGICZNA KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE


VIII. MATERIAŁY OD ORGANIZATORA

1. Materiały do realizacji projektu stanowią:

a/ regulamin projektu

b/ wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych 

c/ zasoby bloga KPP 

d/ miesięczne banery oznaczone nazwą projektu do zamieszczania relacji z jego przebiegu (notek i zdjęć) przypięte u góry na stronie Fb KPP.

e/ certyfikaty/dyplomy

f/ podsumowanie projektu

g/ materiały dotyczące innowacji pedagogicznej


IX. CERTYFIKATY 

1. Certyfikaty/dyplomy zostaną udostępnione do pobrania po ukończeniu projektu (nie wcześniej niż po 1.06.23 r.).

2. Warunkiem uzyskania certyfikatu jest:

a/ wykonanie 9 zadań projektowych

b/ umieszczenie minimum 9 regulaminowych notek ze zdjęciami pod comiesięcznymi banerami na str. Fb KPP i zaliczenie 9 różnych zadań poprzez oznaczenie notki "like" lub "super" od KPP.

c/ wpis na listę pod dodatkowym banerem opublikowanym dnia 1/06/2023 wg wzoru:pełna nazwa i miejsce placówki, województwo, klasa/grupa, maksymalna ilość uczestników projektu w tej grupie/klasie. Przykład: Szkoła Podstawowa nr 126 w Krakowie, woj. małopolskie, kl. 1a, 24 uczniów.


Certyfikat ukończenia III edycji projektu KPP już dostępny!

Koleżanki, które zaliczyły 9 zadań i wpisały placówkę na listę pod banerem pożegnalnym proszone są o pobranie certyfikatu.

*Jest to uniwersalna matryca na dysku google.

1. Pobierz dokument na swój komputer - klik w wyraz "CERTYFIKAT" poniżej.
2. Otwórz u siebie pobrany dokument, edytuj i uzupełnij (wpisz imię i nazwisko, klasę/grupę, nazwę placówki itp.).
3. Wydrukuj. 

*Dopuszczam zamianę wyrazu "CERTYFIKAT" na "DYPLOM". 

*NIE WOLNO usuwać/zmieniać obrazu w górnej części certyfikatu.

*Proszę NIE ZMIENIAĆ podanej treści, symetrycznego układu tekstu i kolorystyki (czerwone i niebieskie litery).

*Proszę nie stosować skrótów typu SP, Przedszk., Zesp. itp.

*W miejscu kropek pod "otrzymuje" można wpisać (na czerwono) nazwę klasy, oddziału, grupy lub imię i nazwisko ucznia/nauczyciela prowadzącego, a poniżej pełną nazwę i miejsce placówki. 

Przykład 1:

klasa 1 a
Szkoła Podstawowa nr 126 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Przykład 2: 
Grupa "Biedronki"
Przedszkole Miejskie nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi
"Leśna Kraina" w Ostrołęce

Przykład 3:
uczeń Jan Kowalski
Szkoła Podstawowa nr 12 im. Kornela Makuszyńskiego 
w Siedlcach


*Przed wydrukowaniem proszę sprawdzić poprawność ortograficzną, a szczególnie wielkie litery i kropki w nazwie placówki.

*W razie problemu proszę wysłać prośbę o dodanie uprawnień i cierpliwie poczekać na ich przyznanie. Tu pomoc.


TU CERTYFIKAT DO POBRANIA.  

PRZYKŁAD

 Wierzę, że udział w Międzynarodowym projekcie edukacyjnym "Kreatywne prace plastyczne" wzbudzi zainteresowanie plastyką,  zainicjuje prawdziwie twórcze działania w różnych placówkach oświatowych, pozwoli dostrzec terapeutyczną moc aktywności plastycznej i zachęci nauczycieli do zmiany stylu edukacji plastycznej.

Dołącz teraz do naszej społeczności na stronie Fb KREATYWNE PRACE PLASTYCZNE

Nasze galerie:

Rok szkolny 2021/22 - II edycja


Rok szkolny 2020/21 - I edycja

Wszystkiego kolorowego i do zobaczenia w projekcie!

xx Bea

*Ten blog lubi kolory i lajki. Jak je dostaje to się dalej pisze.

12 komentarzy:

 1. Anonimowy21/9/22 19:24

  Dzień dobry
  Nie mogę pobrać wzoru oświadczenia - wyskakuje błąd. proszę o wskazówki. dziękuję

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Proszę skorzystać z komputera. W razie dalszych problemów kontakt przez pocztę elektroniczną.

   Usuń
 2. Anonimowy28/9/22 07:20

  Czy jest w tym roku plakat do pobrania?

  OdpowiedzUsuń
 3. Anonimowy30/9/22 21:10

  Dzień dobry czy mogę dołączyć do projektu w październiku?
  Wracam wtedy z urlopu macierzyńskiego.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Oczywiście, że tak, zapraszam. Do zaliczenia projektu należy wykonać 9 zadań.

   Usuń
 4. Anonimowy6/11/22 22:16

  Można jeszcze przystąpić do projektu?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Można, zapraszam :) https://www.facebook.com/kreatywnepraceplastyczne

   Usuń
  2. Anonimowy2/6/23 20:04

   Realizacja zadań projektowych dostarczyła nam bardzo wielu artystycznych doznań. Dzieci z niecierpliwością czekały na kolejne propozycje prac, często robiliśmy więcej niż jedno zadanie. Dzieciaki rozwinęły się plastycznie, "szaleją" z barwami, kombinują z różnorodnymi tłami... wszystkich zachwycały nasze projektowe galerie. Warto było... Dziękujemy :)

   Usuń
  3. Dziękuję za owocną współpracę i już zapraszam do udziału w IV edycji :)

   Usuń
 5. Anonimowy19/7/23 14:34

  Czy będzie kolejna edycja w zbliżającym się roku szkolnym 2023/2024?

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Tak, IV edycja w przygotowaniu, zapraszam. Szczegóły już wkrótce na str. Fb KPP.

   Usuń